- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 грудня 1997 р. N 1491

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1414 від 04.09.2003 )

Про Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України та її персональний склад (додаються).

2. Організаційне забезпечення діяльності Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України покласти на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, науково-методичне забезпечення — на Національну академію наук.

Прем’єр-міністр України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 1997 р. N 1491

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

1. Національна комісія сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України (далі — Комісія) є консультативно-дорадчим органом з питань визначення національної стратегії розвитку суспільства, що грунтується на збалансованості економічних, соціальних та екологічних чинників.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо виконання рішень та рекомендацій Комісії сталого розвитку Економічної та соціальної ради ООН;

організація розроблення проектів основних документів, що визначають стратегію сталого розвитку України;

розроблення пропозицій щодо механізму здійснення заходів, спрямованих на перехід України до сталого розвитку;

створення організаційно-методологічних передумов для прийняття управлінських рішень, що забезпечують:

збалансованість економічного і соціального розвитку та використання природних ресурсів, відновлення стану навколишнього природного середовища;

дотримання соціальних гарантій людини;

взаємоузгодженість програм структурної перебудови народного господарства та розвитку його галузей;

впровадження моделей економічно ефективного екологічно орієнтованого виробництва;

демографічний розвиток та сприятливі умови розселення;

екологічну безпеку та збереження здоров’я людей;

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

4. Комісія має право:

вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку пропозиції до Кабінету Міністрів України;

утворювати робочі групи та залучати до роботи в них в установленому порядку працівників центральних органів виконавчої влади, учених і спеціалістів;

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Комісія під час виконання покладених на неї функцій взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

6. Комісію очолює Перший віце-прем’єр-міністр України.

Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організує контроль за виконанням прийнятих рішень, узгоджує діяльність Комісії з діяльністю Комісії сталого розвитку Економічної та соціальної ради ООН, інших організацій та установ ООН.

Голова Комісії має право вносити зміни до її складу.

7. Секретар Комісії забезпечує організацію її роботи, підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші обов’язки організаційного характеру.

8. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності (за рішенням її голови або на вимогу не менш як однієї третини складу Комісії).

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більш як половина її членів.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів.