- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 вересня 2009 р. N 997

Київ

Про утворення Національної ради із сталого розвитку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 172 ( 172-2010-п ) від 24.02.2010 N 723 ( 723-2010-п ) від 25.08.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Національну раду із сталого розвитку України як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити такі, що додаються, Положення про Національну раду із сталого розвитку України та її склад.

Прем’єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 вересня 2009 р. N 997

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2010 р. N 723)


ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду із сталого розвитку України

1. Національна рада із сталого розвитку України (далі — Національна рада) є постійним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

вивчення стану реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку;

оцінка стану формування економічних, соціальних, екологічних та інших передумов для переходу до сталого розвитку України, аналіз та обговорення проблемних питань, а також підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо їх вирішення;

узагальнення міжнародного досвіду з формування та реалізації політики сталого розвитку та підготовка пропозицій щодо використання такого досвіду в Україні;

аналіз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань сталого розвитку; організація проведення громадських обговорень стосовно зазначених проектів та підготовка рекомендацій із зазначених питань;

розгляд пропозицій державних органів, вітчизняних, іноземних та міжнародних підприємств, установ та організацій щодо забезпечення переходу до сталого розвитку;

підготовка пропозицій Уряду щодо інституціонального забезпечення сталого розвитку.

4. Національна рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи;

залучати до участі в своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

5. Національна рада утворюється у складі голови, першого заступника та заступника голови, відповідального секретаря та інших членів Національної ради.

Головою Національної ради є Прем’єр-міністр України.

Голова Національної ради здійснює керівництво діяльністю Національної ради, визначає порядок денний засідань Національної ради, скликає її засідання та головує на них.

У разі відсутності голови Національної ради на її засіданнях головує перший заступник голови.

Голова Національної ради розподіляє обов’язки між першим заступником голови, заступником голови та відповідальним секретарем Національної ради.

Перший заступник, заступник голови Національної ради:

забезпечують підготовку проектів планів роботи Національної ради та порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Національної ради;

готують матеріали, необхідні для проведення засідань та ухвалення рішень Національної ради, за дорученням голови Національної ради проводять робочі наради з членами Національної ради, координують роботу робочих та експертних груп, утворених Національною радою;

виконують за дорученням голови Національної ради інші завдання в межах повноважень Національної ради.

Відповідальний секретар Національної ради організовує роботу з наукового, інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради, контролює виконання її рішень.

Персональний склад Національної ради затверджує Кабінет Міністрів України. Голова Національної ради вносить у разі потреби зміни до її складу.

Члени Національної ради провадять свою діяльність на громадських засадах.

6. Формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться щокварталу. Голова Національної ради може скликати позачергові засідання.

Засідання Національної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Національної ради.

7. На своїх засіданнях Національна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Національної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається усім членам Національної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Національної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі окремо свою думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Національної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

8. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради покладається на Секретаріат Кабінету Міністрів України.

9. Науково-методичне, інформаційно-аналітичне та експертне забезпечення діяльності Національної ради покладається на Національну академію наук (за згодою), МОН та Держкомінформнауки.

10. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

11. Національна рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

{ Положення в редакції Постанови КМ N 723 ( 723-2010-п ) від 25.08.2010 }