- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 492/2010 від 02.04.2010 }

Про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 121/2010 ( 121/2010 ) від 08.02.2010 }

З метою підвищення ефективності наукової та інноваційної діяльності, її спрямування на впровадження в Україні моделі сталого розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України (далі — Національна рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Установити, що Національна рада утворюється у складі Голови, його першого заступника та заступника, відповідального секретаря та інших членів Національної ради.

Установити, що Головою Національної ради є Президент України.

Призначити ПАТОНА Бориса Євгеновича — президента Національної академії наук України — першим заступником Голови Національної ради (за згодою), ІВЧЕНКА Віктора Анатолійовича — голову Міжнародного фонду сприяння інвестиціям — заступником Голови Національної ради (за згодою) та ШЕВЧУКА Василя Яковича — голову Українського товариства охорони природи — відповідальним секретарем Національної ради (за згодою).

3. Затвердити Положення про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України (додається).

4. Першому заступникові Голови Національної ради Б. Патону подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Національної ради, передбачивши представництво у складі Національної ради державних органів, громадських організацій, провідних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з науковою та інноваційною діяльністю, впровадженням принципів сталого розвитку.

5. Ліквідувати:

Раду з питань науки та науково-технічної політики;

Національну раду з інноваційного розвитку України.

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 25 березня 1996 року N 211 ( 211/96 ) «Про Раду з питань науки та науково-технічної політики»;

Указ Президента України від 11 червня 1996 року N 409 ( 409/96 ) «Про затвердження Положення про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України»;

Указ Президента України від 30 грудня 1997 року N 1393 ( 1393/97 ) «Про новий склад Ради з питань науки та науково-технічної політики»;

пункт 70 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України»;

Указ Президента України від 22 березня 2000 року N 491 ( 491/2000 ) «Про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України»;

Указ Президента України від 18 серпня 2006 року N 691 ( 691/2006 ) «Про Національну раду з інноваційного розвитку України»;

Указ Президента України від 15 грудня 2006 року N 1086 ( 1086/2006 ) «Про внесення змін до Положення про Національну раду з інноваційного розвитку України».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 серпня 2009 року

N 664/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 серпня 2009 року N 664/2009

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України

1. Національна рада з питань науки, інновацій та сталого розвитку України (далі — Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

вивчення стану реалізації державної політики у сферах наукової та інноваційної діяльності щодо забезпечення реалізації принципів сталого розвитку, підготовка пропозицій щодо пріоритетів розвитку наукової та інноваційної діяльності;

оцінка стану розвитку науки та інноваційної діяльності, впровадження моделі сталого розвитку, аналіз та обговорення проблемних питань, що їх стримують, а також підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо їх розв’язання;

узагальнення міжнародного досвіду з формування та реалізації державної політики у сферах наукової та інноваційної діяльності, її спрямування на впровадження моделі сталого розвитку та підготовка пропозицій щодо використання такого досвіду в Україні;

аналіз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань наукової та інноваційної діяльності, впровадження моделі сталого розвитку; організація, проведення громадських консультацій стосовно проектів відповідних актів та підготовка рекомендацій із зазначених питань;

розгляд пропозицій державних органів, вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій, підприємств і установ стосовно активізації, в тому числі стимулювання, наукової та інноваційної діяльності з метою забезпечення сталого розвитку України.

4. Національна рада має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ, організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників державних органів, наукових установ та громадських організацій;

запрошувати на свої засідання представників державних органів, підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Національна рада утворюється у складі Голови, його першого заступника та заступника, відповідального секретаря та інших членів Національної ради.

Головою Національної ради є Президент України.

Голова Національної ради здійснює керівництво діяльністю Національної ради, визначає порядок денний засідань Національної ради, скликає її засідання та головує на них.

Перший заступник, заступник Голови Національної ради:

у разі відсутності Голови Національної ради головує на засіданнях Національної ради;

забезпечує підготовку проектів планів роботи Національної ради та порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Національної ради, державних органів, підприємств, установ та організацій;

забезпечує підготовку матеріалів, необхідних для проведення засідань та ухвалення рішень Національної ради, за дорученням Голови Національної ради проводить робочі наради з членами Національної ради, координує роботу тимчасових робочих та експертних груп, утворених Національною радою;

виконує за дорученням Голови Національної ради інші завдання, що належать до повноважень Національної ради.

Відповідальний секретар Національної ради організовує роботу з інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради. { Абзац дев’ятий пункту 5 в редакції Указу Президента N 121/2010 ( 121/2010 ) від 08.02.2010 }

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.

Члени Національної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться в міру потреби.

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Національної ради.

7. Рішення Національної ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Національної ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Рішення Національної ради оформляються протоколом засідання Національної ради, який підписує головуючий на засіданні Національної ради та її відповідальний секретар.

Рішення Національної ради мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися державним органам, підприємствам, установам і організаціям, а також громадським організаціям.

Рішення Національної ради у разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

9. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

10. Для інформаційного, експертного та іншого забезпечення діяльності Національної ради утворюється секретаріат, який підпорядковується Національній раді.

Секретаріат Національної ради у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Національної ради, виконує доручення Голови Національної ради, його першого заступника та заступника.

Секретаріат Національної ради очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної ради визначається Президентом України.

Структура та штатна чисельність працівників секретаріату Національної ради затверджується Державним управлінням справами.

Працівників секретаріату Національної ради призначає на посади та звільняє з посад керівник секретаріату Національної ради.

Працівники секретаріату Національної ради є державними службовцями.

{ Пункт 10 в редакції Указу Президента N 121/2010 ( 121/2010 ) від 08.02.2010 }

11. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Національної ради, в тому числі її секретаріату, здійснюється Державним управлінням справами.

{ Пункт в редакції Указу Президента N 121/2010 ( 121/2010 ) від 08.02.2010 }

Глава Секретаріату Президента України                                   В.УЛЬЯНЧЕНКО