- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 16 січня 2007 р. N 11-р

Київ

Про схвалення Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1049-р ( 1049-2007-р ) від 28.11.2007 }

1. Схвалити Стратегію виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ), що додається.

2. Мінприроди за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької облдержадміністрацій у тримісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку план заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

{ Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1049-р ( 1049-2007-р ) від 28.11.2007 }

Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2007 р. N 11-р

СТРАТЕГІЯ

виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

Ця Стратегія визначає основні напрями і шляхи виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ) (далі — Карпатська конвенція).

Мета та завдання Стратегії

Мета Стратегії полягає у забезпеченні збереження та відновлення унікальних природних комплексів Карпат, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне, оздоровче і ресурсне значення, запобіганні негативному впливові на гірські екосистеми та організації скоординованої з екологічної точки зору діяльності в Карпатському регіоні.

Завданнями Стратегії є:

організація скоординованої діяльності Сторін Карпатської конвенції ( 998_164 );

формування збалансованої з екологічної точки зору політики і розроблення програм просторового планування, спрямованих на охорону та сталий розвиток Карпат;

проведення системних прикладних наукових досліджень;

здійснення заходів щодо впровадження альтернативної енергетики.

Забезпечення збереження, збалансованого використання і відтворення біо- та ландшафтного різноманіття в Карпатах, зокрема, передбачає:

1) формування Карпатської екомережі в рамках національної екомережі — складової Всеєвропейської екомережі;

2) розроблення заходів щодо біо- та екобезпеки Карпат;

3) розроблення і здійснення першочергових заходів щодо екологічно збалансованого та інтегрованого управління водними ресурсами і річковими басейнами;

4) розроблення і здійснення заходів щодо екологічно збалансованого ведення лісового та сільського господарства, зокрема розроблення планів інтегрованого управління земельними ресурсами з урахуванням потреб щодо охорони гірських екосистем та ландшафтів шляхом впровадження невиснажливих методів ведення сільського господарства;

5) розроблення планів щодо управління лісами у Карпатах, впровадження невиснажливих методів ведення лісового господарства та недопущення суцільних рубок на екологічно вразливих територіях;

6) впровадження науково обгрунтованої системи екологічно безпечного ведення землекористування в межах річкових басейнів;

7) сприяння розробленню екологічно збалансованої політики у галузі транспорту, зокрема здійснення першочергових заходів щодо розвитку екологічно збалансованої транспортної системи, в тому числі мережі лісових автодоріг з урахуванням ландшафтних та екосистемних характеристик довкілля, збереження біо- та ландшафтного різноманіття територій, по яких проходять міграційні шляхи тварин, і тих, що мають особливе значення для ведення туризму та іншої діяльності;

8) надання підтримки впровадженню екологічно збалансованого ведення туризму, в тому числі створення правових та економічних умов для розвитку екологічного туризму;

9) проведення оцінки впливу на довкілля Карпатського регіону:

забезпечення належного функціонування системи моніторингу довкілля;

організація проведення оцінки впливу на довкілля;

підготовка матеріалів до Карпатського огляду про стан довкілля;

10) сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості із станом справ та залучення її до участі у прийнятті рішень стосовно охорони та сталого розвитку Карпат:

створення умов для формування у громадян розуміння фундаментальної ролі біо- та ландшафтного різноманіття в життєдіяльності людини і суспільства;

розроблення та втілення місцевих планів дій щодо екологічно збалансованого розвитку.

Напрями реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії в рамках виконання Карпатської конвенції ( 998_164 ) передбачає у сфері:

1) нормативно-правового забезпечення:

удосконалення механізму контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

удосконалення економічного механізму природокористування з метою забезпечення невиснажливого використання природних ресурсів та підготовка пропозицій стосовно розроблення заохочувальних заходів щодо екологізації виробничої діяльності;

поліпшення законодавчого забезпечення екологічно збалансованої діяльності суб’єктів господарювання, зокрема в частині збереження біо- та ландшафтного різноманіття;

визначення як першочергових питань збереження біо- та ландшафтного різноманіття під час провадження виробничої діяльності насамперед в аграрному, лісовому, транспортному, промисловому та енергетичному секторах економіки, інших видів діяльності, пов’язаних з природокористуванням;

забезпечення прозорості прийняття рішень, пов’язаних із станом довкілля, на всіх рівнях виконавчої влади з метою збереження біо- та ландшафтного різноманіття та впровадження невиснажливого використання природних ресурсів;

2) організаційного забезпечення:

обґрунтування здатності виконання Україною функцій постійного Секретаріату Карпатської конвенції ( 998_164 ) та визначення місця його розташування в Україні;

утворення Координаційної ради з питань виконання Карпатської конвенції ( 998_164 ) і забезпечення її функціонування;

удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування і громадських організацій щодо дотримання вимог Карпатської конвенції ( 998_164 );

розроблення та здійснення заходів щодо виконання Карпатської конвенції ( 998_164 ) на місцевому рівні;

активізація співробітництва органів державної влади, наукових і громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та місцевих територіальних громад;

3) фінансового забезпечення:

удосконалення системи справляння платежів за використання природних ресурсів;

здешевлення кредитів комерційних банків, що надаються для здійснення) заходів із забезпечення невиснажливого використання природних ресурсів та їх відтворення.

Фінансування заходів з виконання Карпатської конвенції ( 998_164 ) здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Державного і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел;

4) науково-освітнього забезпечення:

розроблення проекту програми наукової підтримки виконання Карпатської конвенції ( 998_164 ), організація і залучення до цієї роботи відповідних наукових установ та експертів;

підготовка матеріалів до Карпатського огляду про стан довкілля;

визначення меж української частини Карпат та її опис;

забезпечення фінансування науково-дослідної діяльності, розроблення процедури відбору науково-дослідних робіт;

організація проведення екологічного аудиту в Карпатах;

проведення екологічної експертизи під час провадження інвестиційної, управлінської і господарської діяльності, що впливає на стан довкілля в Карпатах;

організація роботи з проведення оцінки ризиків впливу виробничої діяльності на довкілля та стратегічної екологічної системної оцінки;

підвищення рівня екологічної освіти і виховання;

створення інтернет-порталу для висвітлення положень Карпатської конвенції ( 998_164 );

активізація пропаганди з питань екологічно збалансованого розвитку Карпат серед широких верств населення, зокрема:

- створення кінофільмів, теле- і радіопередач, активізація роботи регіональних телевізійних каналів та радіопрограм;

- збільшення обсягу випуску друкованих видань, присвячених збереженню і невиснажливому використанню біо- та ландшафтного різноманіття Карпат;

- створення системи регіональних екологічно-просвітницьких центрів;

- започаткування культурних, музичних і виставкових заходів;

- підтримка традиційних фольклорних фестивалів;

5) міжнародного співробітництва:

зміцнення співробітництва у сфері збереження біо- та ландшафтного різноманіття з міжнародними організаціями, насамперед із Всесвітнім екологічним фондом, Програмою ООН з довкілля, Програмою розвитку ООН, Організацією ООН з питань харчування та сільського господарства, розроблення міжнародних проектів з охорони та екологічно збалансованого розвитку Карпат та участь у їх виконанні;

розширення співробітництва Сторін Карпатської конвенції ( 998_164 ) шляхом укладення двосторонніх міжнародних договорів у рамках Конвенції ( 998_164 );

підготовка пропозицій щодо поліпшення співробітництва з Європейським Союзом з метою гармонізації нормативно-правової бази;

забезпечення здійснення в Карпатах заходів, визначених відповідними міжнародними договорами, Стороною яких є Україна;

зміцнення регіонального і транскордонного співробітництва шляхом укладення відповідних міжнародних документів, планів дій та виконання спільних проектів і програм;

сприяння формуванню екомережі Карпат у рамках національної екомережі — складової Всеєвропейської екомережі і виконанню вимог Всеєвропейської стратегії збереження біо- та ландшафтного різноманіття ( 994_711 );

врахування рекомендацій конференцій Сторін Конвенції про охорону біологічного різноманіття ( 995_030 ), зокрема щодо Робочої програми із збереження гірського біорізноманіття;

поглиблення співпраці з ЮНЕСКО;

сприяння виконанню міжнародних договорів, Стороною яких є Україна, зокрема вимог:

- Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів ( 995_031 ) (оголошення водно-болотних угідь міжнародного значення);

- Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі ( 995_032 ) (розвиток регіональної мережі територій спеціального збереження — Смарагдової мережі Європи);

- Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ( 995_089 ) (зокрема включення до Списку всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО букових пралісів Карпат);

участь у забезпеченні розвитку Світової мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО (створення українсько-румунського біосферного заповідника у Марамороських горах та на Закарпатті).

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть змогу:

уникнути безповоротної втрати частини біо- та ландшафтного різноманіття, забезпечити підтримання екологічної рівноваги на території Карпат;

впровадити в практику господарювання елементи екологічно безпечного збалансованого використання природних ресурсів Карпат та оптимізувати природно-ресурсний потенціал, насамперед рекреаційний, туристичний і біоресурсний, переорієнтувати відповідні сектори економіки на екологічно спрямоване та економічно більш вигідне в стратегічній перспективі господарювання;

удосконалити економічний механізм та концептуальні підходи до невиснажливого використання природних ресурсів і збереження біо- та ландшафтного різноманіття;

впровадити збалансоване та інтегроване управління водними ресурсами та річковими басейнами;

удосконалити систему екологічного виховання, освіти та інформування;

забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадських організацій щодо виконання Карпатської конвенції ( 998_164 );

активізувати міжнародну співпрацю щодо охорони та екологічно збалансованого розвитку Карпат, забезпечити виконання зобов’язань України у цій сфері.

Етапи реалізації Стратегії

На першому етапі реалізації Стратегії (2007-2012 роки) передбачається запровадити екологічно збалансований підхід до збереження і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, оптимізувати управління земельними, водними ресурсами, річковими басейнами, сільським та лісовим господарством, транспортом, туризмом та плануванням інфраструктури, поліпшити правове забезпечення з питань збереження та невиснажливого використання біорізноманіття з метою приведення його у відповідність з міжнародними вимогами, удосконалити систему регулювання невиснажливого використання біоресурсів з урахуванням інтересів різних секторів економіки та місцевого населення, а також активізувати процес формування екомережі Карпат.

На другому етапі (2013-2020 роки) буде забезпечено державний і громадський контроль за виконанням вимог Карпатської конвенції ( 998_164 ), впроваджено ефективний механізм управління Карпатською екомережею та її компонентами.

На обох етапах повинен проводитися постійний моніторинг і контроль за здійсненням заходів.