- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 грудня 2004 р. N 1691

Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 704 від 22.06.2011 }

Про затвердження Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки (далі — Програма), що додається.

2. Дніпропетровській та Кіровоградській облдержадміністраціям, Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції під час складання проектів державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати починаючи з 2006 року кошти для виконання Програми.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з Дніпропетровською та Кіровоградською обласними державними адміністраціями подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України узагальнені матеріали про стан виконання Програми.

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України                             М.АЗАРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2004 р. N 1691

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки

Загальна частина

Сталий розвиток регіону видобування та первинної переробки уранової сировини (далі — регіон) передбачає створення повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі його соціально, економічно та екологічно збалансованого розвитку шляхом раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження і збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Регіон включає мм. Жовті Води і Дніпродзержинськ, Дніпропетровський, Криворізький, П’ятихатський та Софіївський райони Дніпропетровської області, а також мм. Кіровоград і Мала Виска, Кіровоградський, Маловисківський та Петрівський райони Кіровоградської області.

Об’єктами видобування та первинної переробки уранової сировини є шахти, рудники, кар’єри, геологорозвідувальні підземні виробки, комплекси підземного вилуговування, гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, хвостові господарства, транспортні підприємства.

Соціально-економічне становище

та екологічна ситуація в регіоні

Дніпропетровська та Кіровоградська області мають потужний промисловий потенціал, однак ряд факторів не дають змоги досягти бажаного соціально-економічного ефекту.

Промисловий вміст урану в рудних тілах, розташованих на більшій частині території Дніпропетровської та Кіровоградської областей, обумовив будівництво та функціонування уранодобувних і переробних підприємств.

Протягом тривалого часу ядерно-паливний комплекс цих областей забезпечує значну частину загального виробництва електроенергії в Україні (понад 40 відсотків). Разом з тим ядерне паливо для атомних електростанцій України постачається з Росії. При цьому майже 30 відсотків природного урану та 100 відсотків цирконієвого концентрату, необхідних для виготовлення зазначеного палива, виробляються в Україні, а кінцеві елементи, необхідні для забезпечення виробничого циклу атомних електростанцій, — в Росії та Казахстані.

Зменшення попиту на уранову сировину, необхідність перепрофілювання та реструктуризації інших промислових підприємств негативно впливають на соціально-економічний розвиток регіону. Протягом останніх десятиріч накопичилося багато проблем, які потребують невідкладного розв’язання. Це призвело до погіршення демографічної ситуації в регіоні, стану зайнятості, посилення процесів депопуляції населення, скорочення його чисельності, зниження рівня життя населення, а також певною мірою зумовило занепад агропромислового виробництва.

Значна частина інженерних мереж і комунікацій потребує реконструкції. Ситуація ускладнюється, оскільки всі види планово-запобіжного ремонту через відсутність коштів виконуються несвоєчасно і в недостатньому обсязі.

Через нестачу коштів державного і місцевих бюджетів майже припинено розроблення та коригування генеральних планів розвитку населених пунктів регіону, що є основою для вирішення питань забезпечення раціонального використання територій.

У регіоні склалася незадовільна радіологічна та екологічна ситуація, що негативно впливає на навколишнє природне середовище і здоров’я населення. Це зумовлено тим, що на території регіону протягом більш як 50 років провадять свою діяльність Східний гірничо-збагачувальний комбінат, ВО «Придніпровський хімічний завод» та інші підприємства.

Особливу екологічну небезпеку становлять місця складування (хвостосховища) рідких низькоактивних відходів переробки уранових руд, які забруднюють підземні води, приземні шари атмосфери і ґрунту.

Зазначені та інші чинники призвели до значної деградації земельних ресурсів регіону, високого рівня забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, нагромадження значної кількості небезпечних, у тому числі токсичних, відходів виробництва та відходів переробки уранових руд. Наслідком тривалої дії цих факторів стало погіршення стану здоров’я населення, зменшення народжуваності, збільшення смертності.

Мета і основні завдання, строки виконання

Мета Програми — забезпечення повноцінного життєвого середовища для населення регіону шляхом раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури.

Основними завданнями Програми є:

розбудова соціальної інфраструктури населених пунктів регіону, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

удосконалення виробничої інфраструктури із забезпеченням її економічної ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості населення, відновлення кадрового та наукового потенціалу, достатньої кількості робочих місць;

планування забудови населених пунктів регіону з урахуванням його екологічних особливостей;

забезпечення населення регіону житлом з дотриманням соціальних стандартів, санітарно-гігієнічних умов і норм радіаційної безпеки;

удосконалення транспортної та інженерної інфраструктури в регіоні;

охорона, відновлення та раціональне використання пам’яток культурної спадщини;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів регіону, створення безпечних умов для життя і здоров’я людини;

раціональне використання мінерально-сировинних, земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення;

забезпечення захисту населення від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідація їх наслідків;

проведення наукових досліджень, які сприятимуть вирішенню соціально-економічних, екологічних, медико-біологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку регіону;

створення регіональної інформаційної системи, систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення моніторингу сталого розвитку регіону.

Програма виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі (2006-2011 роки) розв’язуватимуться першочергові екологічні, економічні та соціальні проблеми, які перешкоджають сталому розвитку регіону. Передбачається здійснити комплекс заходів щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, реконструкції матеріально-технічної бази соціальної сфери та поступового збільшення обсягів будівництва, а також подолати бідність як соціальне явище.

На другому етапі (2012-2016 роки) продовжуватиметься здійснення заходів з підтримки розвитку житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури до досягнення оптимальних нормативів забезпечення населення, розв’язання екологічних проблем, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону, збільшенню обсягів інвестування у виробничу сферу як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел.

На третьому етапі (2017-2030 роки) здійснюватимуться структурні та функціональні перетворення в економіці, екологізація суспільно-економічних відносин, технологічне оновлення виробництва.

Організаційне та фінансове забезпечення

Організацію, моніторинг і контроль за виконанням Програми здійснюють Дніпропетровська та Кіровоградська облдержадміністрації, загальну координацію та методичне забезпечення — Мінекономіки.

Для виконання Програми створюється економічний механізм, який забезпечить ефективне управління соціально-економічним розвитком на державному, регіональному та місцевому рівнях.

На державному рівні формуються елементи економічного механізму для всіх міст регіону як частини господарського комплексу і системи розселення, забезпечується вдосконалення законодавчої бази для проведення експериментів у сфері управління господарськими комплексами.

На регіональному та місцевому рівнях розробляються програми соціально-економічного та екологічного розвитку, коригуються генеральні плани, розробляються і затверджуються місцеві правила забудови, забезпечується взаємодія державних, комунальних та приватних підприємств у вирішенні питань, пов’язаних з розвитком територій, надається підтримка розвитку підприємництва, реалізуються повноваження органів місцевого самоврядування щодо формування власних доходів.

Для забезпечення сталого розвитку регіону необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для здійснення заходів, передбачених цією Програмою, становить 3789 млн гривень, які розподіляються за територіями, що входять до регіону, і строками згідно з додатком 2.

Заходи Програми узгоджені з програмами розвитку підприємств ядерно-енергетичного комплексу в регіоні, соціально-економічними і екологічними програмами.

Наукове забезпечення виконання Програми здійснюється науковими установами Національної академії наук.

Для виконання Програми необхідно провести наукові дослідження за такими основними напрямами:

розроблення заходів з розвитку підприємництва в регіоні, мікрокредитування малого підприємництва, налагодження ефективних шляхів взаємодії великих підприємств і суб’єктів малого підприємництва;

дослідження стану матеріальних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів регіону;

виконання науково-дослідних, пошуково-розвідувальних і проектних робіт з оптимізації забудови територій міст регіону з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей;

проведення експертних оцінок стану соціальної інфраструктури, житлово-комунального і транспортного господарства міст регіону;

розроблення проектів нормативних актів з питань збереження, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки міст регіону.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

досягти сталого розвитку економіки та соціальної сфери регіону, збільшити ресурсні можливості території;

максимально використати місцеві природні, трудові, виробничі, науково-технічні, інтелектуальні та інші ресурси;

залучити кошти державного та місцевих бюджетів, фізичних і юридичних осіб для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіону та забезпечити їх ефективне використання, значно скоротити централізовані державні видатки.

Міжнародне співробітництво в рамках

виконання Програми

Міжнародні організації можуть залучатися до:

розроблення спільних програм оцінок впливу сховищ відходів уранового виробництва на навколишнє природне середовище;

проведення моніторингу надходження радіонуклідів у навколишнє природне середовище;

моделювання впливу сховищ відходів уранового виробництва на навколишнє природне середовище та населення в надзвичайних ситуаціях;

дослідження природних матеріалів для створення бар’єрів у місцях зберігання відходів уранового виробництва;

виведення з експлуатації уранових об’єктів, консервації, рекультивації сховищ відходів уранового виробництва, санації забруднених територій, дезактивації будівель і споруд.

 

Додаток 1

до Програми

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини  (тис. гривень)

——————————————————————————————————————-

Найменування заходу|Відповідальні|Орієнтовний |                           У тому числі

                   |за виконання |   обсяг    |———————————————————————

                   |             |фінансування|                    I етап                       |II етап |III етап

                   |             |            |————————————————-|        |

                   |             |            |2006 рік |2007 рік |2008 рік |2009 -   |  усього |        |

                   |             |            |         |         |         |2011 роки|         |        |

——————————————————————————————————————-

1. Житлове          облдержадмі-      411542     21172     24948     26409     87890    160419   123037    128086

будівництво         ністрації

                    Мінекономіки

                    Мінпалив-

                    енерго

Дніпропетровська                      145534     10972     11625     12086     24395     59078    40123     46333

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      122707      9129      9648      9977     20183     48937    31510     42260

місцеві бюджети                         9961       674       759       838      1291      3562     2389      4010

інші джерела                           12866      1169      1218      1271      2921      6579     6224        63

Кіровоградська                        266008     10200     13323     14323     63495    101341    82914     81753

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                       63608      9600     12273     12123     14945     48941     7914      6753

місцеві бюджети                         6900       400       550       700       750      2400     2000      2500

інші джерела                          195500       200       500      1500     47800     50000    73000     72500

2. Будівництво           -»-          540380,5   66337     82687     67755,5   71348    288127,5 115000    137253

(реконструкція) об’єктів охорони здоров’я, освіти та культури

 

Дніпропетровська                      357587,5   48613     58807     48664,5   49610    205694,5  86560     65333

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      331959,5   46819     56830     46407,5   45889    195945,5  79611     56403

місцеві бюджети                        22944      1564      1726      1974      3102      8366     5721      8857

інші джерела                            2684       230       251       283       619      1383     1228        73

Кіровоградська                        182793     17724     23880     19091     21738     82433    28440     71920

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      153061,3   15962,3   22080     16862     18011     72915,3  17558     62588

місцеві бюджети                         7231,7     733,7     772       802      1500      3807,7   2424      1000

інші джерела                           22500      1028      1028      1427      2227      5710     8458      8332

3. Будівництво      облдержадмі-      969673,9   87289    108299    107709    139121,9  442418,9 261343    265912

(реконструкція) ністрації систем житлово- Мінекономіки комунального Мінпалив- господарства енерго Держжитло- комунгосп

 

Дніпропетровська                      724836,9   55933     73809     80471    113968,9  324181,9 220143    180512

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      693093,9   53562     71154     77462    108953,9  311131,9 210789    171173

місцеві бюджети                        24013      1676      1931      2225      3190      9022     5878      9113

інші джерела                            7730       695       724       784      1825      4028     3476       226

Кіровоградська                        244837     31356     34490     27238     25153    118237    41200     85400

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      229937     30756     33490     26238     24203    114687    39300     75950

місцеві бюджети                        13500       500       800       800       900      3000     1500      9000

інші джерела                            1400       100       200       200        50       550      400       450

4. Екологічне       облдержадмі-      329232     44353     58048     32286     55490    190177    59913     79142

оздоровлення        ністрації

території та        Мінекономіки

моніторингові       Мінпалив-

обстеження          енерго

                    Мінеко-

                    ресурсів

Дніпропетровська                      180343     13174     14083     14031     39530     80818    43753     55772

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      174517     12700     13599     13506     38514     78319    41776     54422

місцеві бюджети                         3243       238       249       273       433      1193      800      1250

інші джерела                            2583       236       235       252       583      1306     1177       100

Кіровоградська                        148889     31179     43965     18255     15960    109359    16160     23370

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      142164     30929     43515     17755     15110    107309    15460     19395

місцеві бюджети                         2150       250       300       350       600      1500      200       450

інші джерела                            4575                 150       150       250       550      500      3525

5. Будівництво      облдержадмі-      144139,3    8862      8012      5409     30927     53210    50560     40369,3

підприємств         ністрації

зв’язку, торгівлі   Мінекономіки

та побутового       Мінпалив-

обслуговування      енерго

населення           Мінтранс-

                    зв’язку

Дніпропетровська                       70380,3    8842      7393      5189     10727     32151    19960     18269,3

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                       59900,3    3753      6848      4664      9728     24993    17999     16908,3

місцеві бюджети                         3096       204       256       259       387      1106      740      1250

інші джерела                            7384      4885       289       266       612      6052     1221       111

Кіровоградська                         73759        20       619       220     20200     21059    30600     22100

область — усього

у тому числі:

державний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела                           73759        20       619       220     20200     21059    30600     22100

6. Компенсаційні    облдержадмі-     1330823,5   46600,1   57792,6   57208    159696    321296,8 318761,5  690765,2

виплати населенню,  ністрації

яке проживає в      Мінекономіки

регіоні видобутку   Мінпалив-

та переробки        енерго

уранової сировини   Мінпраці

Дніпропетровська                      534347,5   18960,1   20566,6   22350     62591    124467,8 144157,5  265722,2

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      530831,5   18766,1   20362,6   22108     62184    123420,8 142427,5  264983,2

місцеві бюджети                         2481       133       146       181       391       851      970       660

інші джерела                            1035        61        58        61        16       196      760        79

Кіровоградська                        796476     27640     37226     34858     97105    196829   174604    425043

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                      796476     27640     37226     34858     97105    196829   174604    425043

місцеві бюджети

інші джерела

7. Забезпечення     облдержадмі-       63214,5    2206,5    2266      2323      6323     13118,5  15403     34693

санаторно-          ністрації

курортними          Мінекономіки

путівками           Мінпалив-

інвалідів, які      енерго

проживають у        Мінпраці

регіонах видобутку

та переробки

уранової сировини

Дніпропетровська                       63151,5    2202,5    2262      2318      6314     13096,5  15386     34669

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                       62116,5    2137,5    2192      2242      6185     12756,5  15081     34279

місцеві бюджети                          905        60        65        71       114       310      280       315

інші джерела                             130         5         5         5        15        30       25        75

Кіровоградська                            63         4         4         5         9        22       17        24

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                          63         4         4         5         9        22       17        24

місцеві бюджети

інші джерела

8. Оздоровлення та  Мінпалив-        в обсягах, визначених у державних, регіональних та місцевих програмах

відновлення         енерго

функціонування      облдержадмі-

підприємств ядерно- ністрації

енергетичного

комплексу, розвиток

соціально

орієнтованих

галузей

промисловості

регіону

                                     3789005,7  276819,6  342052,6  299099,5  550795,9 1468767,7 944017,5 1376220,5

Дніпропетровська                     2076180,7  158696,6  188545,6  185109,5  307135,9  839487,7 570082,5  666610,5

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                     1975125,7  146866,6  180633,6  176366,5  291636,9  795503,7 539193,5  640428,5

місцеві бюджети                        66643      4549      5132      5821      8908     24410    16778     25455

інші джерела                           34412      7281      2780      2922      6591     19574    14111       727

Кіровоградська                       1712825    118123    153507    113990    243660    629280   373935    709610

область — усього

у тому числі:

державний бюджет                     1385309,3  114891,3  148588    107841    169383    540703,3 254853    589753

місцеві бюджети                        29781,7    1883,7    2422      2652      3750     10707,7   6124     12950

інші джерела                          297734      1348      2497      3497     70527     77869   112958    106907

 

Додаток 2

до Програми

 

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

на забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини  (тис. гривень)

———————————————————————————————

  Область, місто,  | Орієнтовні |                     У тому числі за роками

      район        |  витрати   |————————————————————

                   |            |  2006   |  2007   |  2008   |  2009 — |  2012 — | 2017 -

                   |            |         |         |         |  2011   |  2016   | 2030

———————————————————————————————

Дніпропетровська       2076180,7  158696,6  188545,6  185109,5  307135,9  570082,5  666610,5

область — усього

у тому числі:

державний бюджет       1975125,7  146866,6  180633,6  176366,5  291636,9  539193,5  640428,5

місцеві бюджети          66643      4549      5132      5821      8908     16778     25455

інші джерела             34412      7281      2780      2922      6591     14111       727

м. Жовті Води -         981616,7   71006,6   94170,6   83679,5  109359,9  182387,5  441012,5

усього

у тому числі:

державний бюджет        976341,7   66241,6   94020,6   83479,5  109199,9  182387,5  441012,5

місцеві бюджети            630       120       150       200       160

інші джерела              4645      4645

м. Дніпро-              428043     27937     31682     35943     53769    103625    175087

дзержинськ — усього

у тому числі:

державний бюджет        366896     23944     27157     30807     46088     88823    150077

місцеві бюджети          61147      3993      4525      5136      7681     14802     25010

інші джерела

Дніпропетровський        45529      4374      4375      4280      3500      4000     25000

район — усього

у тому числі:

державний бюджет         45411      4338      4339      4245      3489      4000     25000

місцеві бюджети            118        36        36        35        11

інші джерела

Криворізький            299891     26609     28116     29538     67890    135415     12323

район — усього

у тому числі:

державний бюджет        284290     25228     26659     28008     64444    128445     11506

місцеві бюджети            600        50        50        50        50       200       200

інші джерела             15001      1331      1407      1480      3396      6770       617

П’ятихатський           184849     16378     17299     18281     41866     83444      7581

район — усього

у тому числі:

державний бюджет        171665     15214     16065     16989     38877     77034      7486

місцеві бюджети           1734       149       161       160       394       775        95

інші джерела             11450      1015      1073      1132      2595      5635

Софіївський район -     136252     12392     12903     13388     30751     61211      5607

усього

у тому числі:

державний бюджет        130522     11901     12393     12838     29539     58504      5347

місцеві бюджети           2414       201       210       240       612      1001       150

інші джерела              3316       290       300       310       600      1706       110

Кіровоградська         1712825    118123    153507    113990    243660    373935    709610

область — усього

у тому числі:

державний бюджет       1385309,3  114891,3  148588    107841    169383    254853    589753

місцеві бюджети          29781,7    1883,7    2422      2652      3750      6124     12950

інші джерела            297734      1348      2497      3497     70527    112958    106907

м. Кіровоград -        1191229     96069    107955     80095    153230    218550    535330

усього

у тому числі:

державний бюджет       1164505     94619    106155     77945    150030    212726    523030

місцеві бюджети          23300      1300      1500      1750      2550      4800     11400

інші джерела              3424       150       300       400       650      1024       900

Мала Виска разом        413800      9300      8300      7350     77750    148000    163100

з Маловисківським

районом — усього

у тому числі:

державний бюджет        116625      8072      6422      3873      7023     35042     56193

місцеві бюджети           3424        50       200       400       850      1024       900

інші джерела            293751      1178      1678      3077     69877    111934    106007

Кіровоградський          55442       200     24572     14436      6370      3728      6136

район

у тому числі:

державний бюджет         53919       175     23776     14259      6195      3578      5936

місцеві бюджети           1024        25       297       177       175       150       200

інші джерела               499                 499

Петрівський район -      52354     12554     12680     12109      6310      3657      5044

усього

з них:

державного бюджету       50260,3   12025,3   12235     11764      6135      3507      4594

місцевих бюджетів         2033,7     508,7     425       325       175       150       450

інші джерела                60        20        20        20

———————————————————————————————

Разом                  3789005,7  276819,6  342052     29999,5  550795,9  944017,5 1376220,5

у тому числі:

державний бюджет       3360435    261757,9  329221,6  284207,5  461019,9  794046,5 1230181,5

місцеві бюджети          96424,7    6432,7    7554      8473     12658     22902     38405

інші джерела            332146      8629      5277      6419     77118    127069    107634