- Програма "Сталий розвиток України". Екологія та соціальний захист.

 

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 118/2007 від 19.02.2007 }

Про Положення про Національну раду зі сталого розвитку України та її персональний склад

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 )

Затвердити Положення про Національну раду зі сталого розвитку України та її персональний склад.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 3 травня 2003 року

N 388/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 3 травня 2003 року N 388/2003

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду зі сталого розвитку України

1. Національна рада зі сталого розвитку України (далі — Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

вироблення пропозицій щодо національної стратегії переходу України на принципи сталого розвитку;

оцінка стану реалізації державної політики щодо створення еколого-економічних передумов для сталого розвитку України;

експертиза проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань організації використання природно-ресурсного потенціалу, державної політики у сфері матеріального виробництва та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку України;

аналіз проектів національних та державних науково-технічних програм, пропозицій щодо узгодження пріоритетних напрямів розвитку економіки і збереження навколишнього середовища, основних засад та напрямів ефективної системи екологічної політики і виховання, міжнародного співробітництва у цій сфері;

сприяння координації діяльності органів державної влади, наукових та громадських організацій у питанні сталого розвитку України;

розроблення пропозицій, спрямованих на виконання рішень та рекомендацій Комісії сталого розвитку Економічної та соціальної ради ООН;

підготовка пропозицій щодо фінансування науково-практичних робіт з питань сталого розвитку України, аналіз ефективності використання коштів, що виділяються для цього.

4. Національна рада має право:

утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку до участі в них представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

5. Національна рада утворюється у складі Голови, двох перших заступників та двох заступників Голови, відповідального секретаря та членів Ради.

Очолює Національну раду Президент України.

Персональний склад Національної ради затверджується Президентом України.

Голова, перші заступники та заступники Голови, відповідальний секретар та члени Національної ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.

7. Наукове супроводження діяльності Національної ради забезпечує Національна академія наук України.

8. Створення екологічних передумов для сталого розвитку України покладається на Міністерство екології та природних ресурсів України.

Опрацювання соціально-економічних проблем сталого розвитку України забезпечує Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

9. Організацію роботи Національної ради, підготовку матеріалів до її засідань здійснює відповідальний секретар Національної ради.

10. Рішення Національної ради приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним.

11. Рішення Національної ради оформляються протоколами і в разі потреби можуть бути реалізовані шляхом прийняття актів Президента України, Кабінету Міністрів України, подання законопроектів до Верховної Ради України або пропозицій до центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, навчальних закладів.

12. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.

13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Адміністрацією Президента України.

14. Національна рада використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України                                    В.МЕДВЕДЧУК